Surf policy - Privacy cambio website

volgende de regels rond GDPR art 13 (verplichting tot het informeren van het verzamelen van persoonlijke data), art 14 (verplichting tot het informeren indien data niet van de betrokkene is verzameld) en art 21 (verplichting tot informeren).

Bedankt voor de interesse die je toont in ons bedrijf en in onze diensten. De beveiling van persoonlijke data is belangrijk voor ons. Ook wij zijn onderhevig aan de regels opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische Privacy wetgeving. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Wij beschrijven hieronder hoe we jouw gegevens als geïnteresseerde, klant of gemachtigd gebruiker verzamelen, gebruiken, verwerken en delen.

Als dataverantwoordelijke heeft cambio verschillende technische en organisatoriche maatregelen getroffen opdat persoonlijke data verwerkt via de website optimaal is beveiligd. Hou er rekening mee dat er bij data overdracht via internet in principe altijd een kans is op een hiaat, zodus kan absolute veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het je vrij om op een nadere manier data met ons te communiceren.

Definities

Deze privacy policy is opgemaakt op basis van de regels van GDPR. In deze verklaring worden volgende termen gebruikt:

Persoonsdata/persoonlijke gegevens
Alle informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde/ te identificeren individu, of het nu gerelateerd aan zijn of haar, privé, professionele en/of publieke leven is. Het kan alles zijn van een naam, foto, e-mailadres, bankdetails, posts op social medianetwerken, medische informatie, IP-adres, of een combinatie van de data die rechtstreeks of indirect de persoon identificeren.

Datasubject
Een datasubject is een natuurlijk persoon. Voorbeelden van een datasubject kunnen een individu, een klant, een potentiële klant, een werknemer, een contactpersoon, etc. zijn.

Verwerking
Verwerking is elke handeling uitgevoerd op persoonsgegevens (sets), zoals creatie, verzameling, opslag, inzien, transport, gebruik, wijziging, overdracht, verwijdering, enz., ongeacht door geautomatiseerde middelen of niet.

Beperken van de verwerking
Het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering
Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering
Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk 4.5.2016 L 119/33 Publicatieblad van de Europese Unie NL persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

Derde
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming (van de betrokkene)
Elke vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van het individu bij welke het datasubject, of door een verklaring of door een heldere actieve handeling, te kennen geeft in te stemmen met de persoonsgegevens verbonden aan hen om te worden verwerkt voor een of meerder doelen.

Persoonlijke data per categorie

Het gebruik van onze website is perfect mogelijk zonder het doorgeven van persoonlijke data behalve je IP-adres. Weliswaar, indien je gebruik wenst te maken van bepaalde specifieke diensten op onze website, zal het nodig zijn om persoonlijke data door te geven. Je moet je aanmelden als een geïnteresseerde, een klant of een gemachtigd gebruiker via de website. Je vindt ons privacybeleid voor geïnteresseerden, klanten en gemachtigd gebruikers hier:

Herkomst van de data

Wij ontvangen je IP-adres via het http-protocol

Cookies

De pagina's van de cambio website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslaan in een computersysteem via je internet browser. Deze cookies worden dan teruggestuurd naar die website van waar ze kwamen bij elk nieuw bezoek van die website. Het voordeel van cookies is dat ze het gebruik van de website gemakkelijker maken voor jou. Dankzij deze cookies herkennen we activiteit op onze website en kunnen we het gebruik van de diensten aangeboden op de website evalueren. Dit zal, op de lange termijn, leiden tot een verbetering van onze online diensten en tot een gebruiksvriendelijkere website. Als je onze website gebruikt, ga je akkoord met het gebruik en opslag van cookies. De meeste browsers doen dat automatisch.

Je kan onze website uiteraard ook gebruiken ook al heb je de cookies niet aanvaard. Cambio analyseert geen enkele activiteit op de website als:
- je de cookies niet accepteert
- de 'do-not-track'-optie is geactiveerd in jouw browser
- de 'opt-out'-functie is geactiveerd

De beslissing om de cookies te aanvaarden terug te draaien of de 'not-track'-optie te desactiveren, is verschillend per browser. Je vindt daaromtrent instructies in de 'help'-zone van je browser.

Over het algemeen gebruikt cambio 2 soorten cookies:

Sessiecookies:
Dit zijn tijdelijke cookies en blijven enkel op je hard drive gedurende het bezoek van de website en worden automatisch verwijderd als je de browser sluit. Cambio gebruikt deze cookies bij een bezoek aan Mycambio - om geïdentificeerd te blijven en om de goede werking te verzekeren. Als je Mycambio wilt gebruiken, moet je cookies aanvaarden.

Om de activiteit op onze website te analyseren maken we gebruik maken een analysehulpmiddel PIWIK/Matomo. Dit garandeert ons dat elke verwerking van data op onze server plaatsvindt. DE data die we verwerken kan niet gelinkt worden aan een specifiek persoon en wordt niet gematcht met andere databronnen.

Opgeslagen cookies:
We gebruiken dit soort cookies om je locatie op te slaan. Bij je eerste bezoek op onze website kom je op de startpagina van België. Als je bij verder bezoek ana de website een stad kiest, slaan cookies die stad op zodat je bij een volgend bezoek direct op die stad terechtkomt. Verder worden deze cookies gebruikt om onze website te optimaliseren.

Cookies beheren

Als je niet wilt dat cambio data rond je activiteit op de website opslaat, kan je dat op elk moment desactiveren (opt-out). Als je de cookie sniet accepteert, wordt de opt-out opgeslaan in je browser. Deze cookie bevat geen informatie en bestaat alleen maar om de opt-out te herinneren.

Je kan ook weigeren om een uniek webanalyse cookie identificatienummer toegewezen te krijgen voor deze website om dataverzameling- verwerking te vermijden.

Verzamelen van algemene data en informatie

De website van cambio verzamelt een heleboel algemene date en informatie wanneer een data subject of een eutomatisch systeem de website oproept. Deze data en informatie wortd opgeslaan in de server logfiles. Wat kunnen we verzamelen?
1) het type browser en haar versie
2) het besturingssysteem
3) de website vanwaar je komt ('referres')
4) sub-websites
5) datum en tijd van bezoek
6) IP-adres
7) internet provider
8) vergelijkbare data en informatie dat eventueel gebruikt wordt bij aanvallen op ons informatie-technologiesysteem

Bij de verwerking van deze gegevens en informatie trekken wij geen conclusies wat betreft de data subject. De data wordt het volgende gebruikt:
1) ophalen van de gevraagde webinhoud
2) optimlaiseren van de webinhoud
3) verzekeren van de lange termijn leefbaarheid van ons informatiesysteem en onze website technologie
4) doorgeven van noodzakelijke informatie aan bevoegde instanties bij een cyberaanval
Om al deze redenen analyseert cambio de verzamelde data op een anonieme manier en dit om de data beveiliging en bescherming te verbeteren. Deze anonieme data op de server log files worden apart bewaard van alle persoonlijke data van en data subject.

Contactopties via de website

Via onze website kan je in direct contact met ons komen. Via een contactformulier in mycambio en via de beschikbare e-mailadressen. Als een data subject contact opneemt met ons via mail of contactformulier, wordt de doorgegeven persoonlijke data direct opgeslaan. Deze data, die de betrokkene op vrijwillige basis met ons heeft gedeeld, wordt opgeslaan om verwerkt te kunnen worden. Deze data wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Doel van dataverwerking

Wij verwerken de persoonlijke data in de context van je gebruik van onze website. Dit is noodzakelijk voor de eerste raadpleging, de voorbereiding an het opmakne van ene contract en het finaliseren ervan.

Doel: uitvoering van een contract
Verwerking is nodig voor de opmaak van een contract of om de nodige stappen te kunnen ondernemen voorafgaande aan die opmaak waarbij de data subject klant wil worden en op vraag van de data subject.
Basis: art6 par 1 GDPR

Duur van de dataopslag

Voor zover het nodig is, verwerken en slaan we de persoonlijke data op zolang het contract loopt, daarin begrijpen we ook de voorafgaande stappen en het beëindigen van het contract.

Jouw rechten

Je hebt volgens art. 15 GDPR het recht om geïnformeerd te zijn, geïnformeerd te worden volgens art. 16 GDPR, het recht om verwijderd te worden volgens art. 17 GDPR, het recht op beperking van dataverwerking volgens art. 18 GDPR en het recht op datatransfer volgens art. 20 GDPR. Daarenboven heb je het recht op verzet via een procedure bij de privacy commissie. Neem daarvoor schriftelijk contact op met de DPO van de organisatie. je vraag moet begeleid zijn met een kopie van je identiteitskaart.

Recht op verzet

Je hebt het recht op verzet op het verwerken van persoonlijke data bij cambio volgens art. 21 GDPR.
In dat geval is het gebruik van de cambio-wagens niet meer mogelijk.
Wil je gebruik maken van dit recht, neem dan contact met ons op:
Data Protection Officer:
Emily Muhr
K.M.Hendrikaplein 65B
9000 Gent
09/242.32.37
belgium@cambio.be

Recht op beroep bij toezichthoudende instantie

Bij fundamentele zorgen of klachten over de verwerking van je persoonlijke data kan je steeds terecht bij de toezichthoudende instanties (https://www.privacycommission.be/nl).

Verplichting tot informatieverstrekking en de gevolgen bij niet-verstrekking

Je bent verplicht om ons die data door te geven die nodig is om onze contractuele verplichting te kunnen uitvoeren, of die waarvan we juridisch verplicht zijn om te hebben. Zonder deze data kunnen we elk ondertekening van het contract weigeren, de uitvoering van de contractuele verplichting niet nagaan en een bestaand contract stopzetten.

Automatische besluitvorming bij individuen (incl. profiling)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde processen of besluitvorming, incl. profiling, voor het maken van een beslissing binnen onze contractuele verplichting (art 22 GDPR).

WorldPress Plugins

Databeveiliging voorzorgsmaatregelen ivm de applicatie en gebruik van Shariff

Shariff is geïntegreerd op onze website. Shariff voorziet sociale media buttons die 'GDPR-compliant' zijn. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computermagazine c't en is gepubliceerd door Github, Inc. Github bevindt zich in 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco CA 94107, US.

Normaal geven die buttons al persoonlijke data door naar die sociale netwerken als een gebruiker een website bezoekt met zulke sociale media buttons. Door het Shariff component te gebruiken wordt persoonlijke data enkel doorgegeven als de gebruiker die buttons activeert. je vindt meer over Shariff in de computer magazine c't. Het gebruik van het Shariff component heeft als doel de persoonlijke data van bezoekers van onze website te beschermen.
Meer over privacy policy van Github vind je hier: https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

Analyse tool

Databeschermingsmaatregelen van de applicatie(gebruik) van PIWIK/Matomo
Wij hebben PIWIK/Matomo geïntegreerd in onze website. Dat is een open-source software tool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, bijhouden en evalueren van gegevens omtrent het surfgedrag van de bezoekers van websites. Zo'n tool verzamelt, inter alia, van welke website een bezoeker komt tot onze website (cfr. referrer), wekl epagina's op ed wbeiste er werden bezocht, hoe vaak en gedurende hoeveel tijd een pagina werd bekeken. Webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om een kosten-batenanalyse te maken van advertenties via internet.

De software operereert vanuit de server van de data controller (in dit geval cambio GMBH) en databeschremingsgevoelige logfiles worden exclusief op deze server bewaard.

Hte doel van PIWIK/Matomo is de analyse van bezoekersgedrag op onze website. De controller gebruikt de verkregen data en informatie, inter alia, om het gebruik van de website te evalueren via online rapporten die de activiteit op onze pagina's weergeeft.
PIWIK/Matomo plaats een cookie op de informatie systeemtechnologie van de betrokkene. Cookies zijn hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van cookies wordt webanalyse moeglijk gemaakt. Met elke klik op een individuele pagina, wordt er aan de internet browser van de betrokkene door PIWIK/Matomo gevraagd om data door te geven. Tijdens deze technische procedure verkrijgen we kennis over persoonlijke info, zoals IP-adres van de betrokkene, waarmee we de oorsprong van de bezoekers en zijn/haar kliks beter kunnen begrijpen.

Met de cookie bewaren persoonlijke informatie zoals toegangstijd, de locatie vanwaar er toegang is verschaft, en de frequentie van bezoek aan onze website. Deze persoonlijke data, incl Ip-adres, worden bij elke bezoek op onze pagina's aan onze server doorgegeven. Deze data wordt door ons bewaard en opgeslaan. Wij geven deze data niet aan derde partijen.

De betrokkene kan op elk moment het bewaren van cookies weigeren of annuleren. Door dit te doen kan ook PIWIK/Matomo geen cookie installeren op de systeeminformatietechnologie van de betrokkene. Daarenboven worden de cookies die reeds werden gebruikt door PIWIK/Matomo verwijderd.

De betrokkene kan ook voor opt-out van de cookies kiezen. Het is wel mogelijk dat de website dan niet zijn volle potentieel kan tonen.

Mere info over de werking van PIWIK/Matomo vind je hier: https://matomo.org/privacy/

Internetreclame

Databeschermingsmaatregelen van de applicatie(gebruik) Google Adwords

Op deze website is Google Adwords geïntegreerd. Google Adwords is een reclamedienst waarbij de adverteerder reclame kan plaatsen bij Google zoekresultaten en het Google advertentienetwerk. Door het pre-definieren van een aantal sleutelwoorden worden de advertenties enkel getoond als die sleutelwoorden in het zoekveld zijn ingebracht. Wat betreft het Google advertentienetwerk, de reclame wordt getoond op relevante pagina's door een automatisch algoritme op basis van de sleutelwoorden.

De verantwoordelijke organisatie is van Google Adwords is Google inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, US.

Het doel van Google Adwords is onze website promoten via het gericht adverteren op websites van derde partijen en bij de zoekresulaten van Google en de inbreng van advertenties van derde partijen op onze website.

Als ene betrokennen op onze website komt via een Google Ad, wordt er een conversiecookie opgenomen in de systeeminformatietechnologie van de betrokkene via Google. Cookie sizjn hierboven uitgelegd. Een conversiecookie is na 30 dagen niet meer geldig en wordt niet gebruikt om een betrokkenen te identificeren. Als een cookie nog niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld een winkelkarretje, reeds zijn opgevraagd. Met deze conversiecookie kan Google en de data controller zien of een bezoeker is overgegaan op een aankoop, aangeboden op de website en die te bereiken was via die advertentie, of net de aankoop heeft geannuleerd.

De data en informatie dat verzameld wordt met het gebruik van cookies wordt gebruikt door Google om bezoekstatistieken op te maken van onze website. Deze bezoeksstatistieken worden dan weer gebruikt om het succes te meten van advertenties aan de hand van het aantal kliks en om de advertenties in de toekomst te verbeteren. Noch wij, noch andere bedrijven die via Google Adwords adverteren krijgen info waarmee een betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

De conversiecookie bewaart persoonlijke info, bv; de internetpagina's die de betrokkene bezoekt. Elke keer je onze pagina's bezoekt, wordt er persoonlijke data (incl IP-adres) doorgestuurd naar Google in USA. Deze data wordt door Google bewaard. Google mag deze verzamelde data doorsturen naar derde partijen.

De betrokkene kan op elke moment het bewaren van de cookies op onze website annuleren of weigeren. Door dit te doen wordt er geen conversiecookie geplaatst op je systeeminformatietechnologie.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen advertenties van Google. Daarvoor moet de betrokkene de instellingen van elke brwoser aanpassen via www.google.be/settings/ads.

Meer informatie hierover: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Mapping

Databeveiliging rond het gebruik van Google Maps.

De cambio-website laat je toe om informatie op te zoeken op een kaart. daarvoor gebruiken wij Google Maps. Om dat te verwezenlijken wordt je IP-adres verstuur dnaar Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Meer info over Google databeveiliging vind je https://www.google.com/intl/nl_nl/policies/privacy/hier https://www.google.com/intl/nl_nl/policies/technologies/product-privacy/ Pas je instellingen van Google hier aan.

Sociale media

Databeveiliging omtrent het gebruik van Youtube
Wij hebben componenten van Youtube geïntegreerd in onze website. Youtube is een videoportaal, waar gebruikers hun video's gratis ter beschikking kunnen stellen aan kijkers. deze video's zijn gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. Youtube laat toe om van alle soorten video's te publiceren. Je hebt dan toegang tot volledige films en televisieuitzendingen, maar ook tot muziek en filmpjes gemaakt door gebruikers.

De uitvoerende organisatie is Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bij elke oproep van een pagina van onze website waarbij een Youtube component is geïnstalleerd, wordt de internet browser onmiddellijk van de betrokkene gevraagd om het corresponderende Youtube component te tonen. Gedurende dit proces verzamelt Youtube en Google informatie over welke pagina's zijn opgevraagd tijdens een bezoek aan onze website. Meer informatie over Youtube vind je hier (https://www.youtube.com/yt/about/en/).

Als de betrokkene is ingelogd bij Youtube, herkent Youtube welke pagina's er zijn bezocht door de betrokkene, als die pagina een Youtube-filmpje bevat. Deze informatie wordt verzameld door Youtube en Google en wordt toegewezen aan de Youtube-account van de betrokkene.

Youtube en Google ontvangen via de Youtube component dat de betokkene onze website heeft bezocht, of de betrokkene op het moment van het bezoek ingelogd was bij Youtube, ongeacht of de betrokkene het filmpje aanklikt of niet. Als ene betrokkene niet wil dat deze informatie wordt doorgegeven, raden we aan om zich uit te loggen bij Youtube.

Youtube databeveiliging: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Databeveiliging omtrent het gebruik van Vimeo
Cambio gebruikt de component Vimeo op de website. Vimeo is een videoportaal waar gebruikers hun video's gratis ter beschikking kunnen stellen aan kijkers. Deze video's zijn gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. De integratie van de video's gebeurt vie ene oproep aan de Vimeoserver.
Databeveiliging van Vimeo: https://vimeo.com/privacy